03.09.2019 13:55

03.09.2019

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ удължава срока за подаване на оферти по обявената процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014г. за предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Оферти за участие могат да се подават до 18.00 ч. на 25.09.2019 г., на адрес: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 64.

Офертите ще бъдат отворени на 26.09.2018 г. от 12:00 ч., на адрес гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 64, от комисия, назначена от Възложителя.

Пълният текст на публичната поканата: Публична покана


Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци:
Декларация на кандидата ПМС 118
Декларация приложение оферта
Декларация съгласие лични данни_оферта
Изисквания оферта
Индивидуален план
Методика за оценка на предложенията
Оферта
Проект договор_анекс
Публична покана
Техническа спецификация

 

Категории: Education, Learning, Mentorship, Teaching, Без категория