26.01.2021 17:37

На основание Постановление № 118 на Министерския съвет се проведе процедура за определяне на изпълнител с предмет: предоставяне на услуги за менторска подкрепа на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., обявена чрез публикуване на публична покана от 20.08.2020г.

В резултат на проведената оценка на получените оферти, списък на кандидатите, които бяха поканени да сключат договори за предоставяне на менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, може да намерите ТУК.

Възлагането на изпълнението на менторска услуга за конкретен студент става с подписването на анекс към договора на наставника за до 9 учебни месеца, в рамките на съответната академична година. Възлагането ще се осъществява по низходящ ред от списъците на класираните наставници за конкретния район от територията на страната, на която се намират студента и ментора, според специалността на студента и наличието на наставник от съотносима специалност.

Категории: Без категория