20.08.2020 14:35

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на ментори за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за градовете Варна, Стара Загора, Бургас, Пловдив и Благоевград, по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014г.

През месец август 2019 г. беше проведен конкурс за избор на ментори за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. В хода на изпълнение на проекта, се установи необходимост от набиране на допълнителни ментори за някои от първоначално установените градове – Варна, Пловдив и Стара Загора, както и включване на ментори от нови градове – Бургас и Благоевград.

Прогнозна стойност в лева: 494 996 (четиристотин деветдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и шест) лева.

Място на изпълнение на услугата: Учебните и болнични заведения, които се ползват от студентите, изучаващи здравни специалности, на територията на Република България в градовете Варна, Стара Загора, Бургас, Пловдив и Благоевград .

Критерият за оценка е „оптимално съотношение качество/цена“.

Срокът за получаване на офертите е петък, 11 септември 2020, 18:30 часа

Пълният текст на публичната поканата: Публична покана

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци:

Техническа спецификация

Методика за оценка на предложения

Изисквания оферта

Оферта – образец

Декларация ПМС 118

Декларация-приложение към оферта

Декларация-съгласие лични данни

Проект на договор и анекс

Въпроси

Дата на публикуване: 20.08.2020г

Категории: Become a mentor, Education, Learning, Mentorship