Подкрепата за гражданското общество е ключов приоритет за Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Източна Европа и балтийските държави. Десет процента от всички предоставени средства са заделени за програма за гражданското общество във всяка страна-бенефициент. Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) е създадена като част от приоритетния сектор „Култура, гражданско общество и основни права и свободи“, един от петте приоритетни сектора, договорени между донорите и Европейския съюз.

Проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ е допълващ компонент към Програма „Стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“. Целта на двата компонента е да предоставят финансова подкрепа под формата на стипендии на студенти, изучаващи здравни специалности, за период от една академична година, както и наставничество от ментор – професионалист в здравната сфера.