ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ

Програма „Стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ е програма, изпълнявана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Целта на стипендиантската програма е да допринесе за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринесат за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход.

Участниците в програмата ще получат финансова подкрепа под формата на стипендии за период от една академична година, както и наставничество от ментор – професионалист в здравната сфера. Освен това стипендиантите ще имат възможност да кандидатстват за финансова подкрепа при реализирането на свои проекти, насочени към повишаване на информираността относно често срещани здравни проблеми и подобряване на здравното състояние на ромската общност.

Стипендиантската програма ще започне през академичната 2018/2019 година и ще продължи шест години. В рамките на шестте години се предвижда да бъдат предоставени приблизително общо 240 годишни стипендии, на обща стойност 600 000 евро, като всяка от стипендиите е на стойност между 2350 евро и 2650 евро в зависимост от избраната специалност.

МЕНТОРСКА ПОДКРЕПА

Проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ допълва компонента за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход (Стипендиантска програма) в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Проектът е на обща стойност 444,500 евро, предоставени от държавите донори- Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с Република България. Целта на стипендиантската програма е да допринесе за сформирането на силна общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринесат за решаването на здравните проблеми в ромската общност. Всеки студент от програмата ще получи наставническа подкрепа от опитен преподавател в медицинска специалност.

Наставничеството се състои в провеждането на редовни срещи между ментора и студента, насърчаване на участието им в общи проекти, консултации при подготовката за изпити, съдействие за участия в конференции и при разработката на научни публикации, и др. Освен това проектът насърчава стипендиантите да организират или участват в малки проекти на здравна тематика, насочени към подобряването на информираността в ромските общности, превенция на заболявания, предоставяне на безплатни здравни консултации. Наставниците ще имат възможността да посещават обучения за подобряване на менторските си умения и обмен на опит със свои колеги.

ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ

Студентите и менторите имат възможността да участват в обучения и срещи за обмяна на опит, както и да кандидатстват за финансова подкрепа за посещаването на семинари и конференции.

АНГАЖИРАНОСТ С РОМСКАТА ОБЩНОСТ

Ангажираността към здравните проблеми в ромската общност е (сред основните цели) основна цел на програмата. Бенефициентите (Участниците) ще имат възможност да се срещнат и разговарят с ролеви модели – успели личности с опит в тази област. Стипендиантите ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа за реализирането на свои инициативи на местно ниво, за повишаването на информираността относно често срещани заболявания, предоставяне на безплатни медицински консултации и др.