Свали брошура с обща информация за проекта тук и тук.
Конкурс за ментори – издание 2020г. (приключил подбор)

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на ментори за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за градовете Варна, Стара Загора, Бургас, Пловдив и Благоевград, по реда на ПМС №118 от 20.05.2014г.

За да станете ментор, моля изпратете оферта до петък, 11 септември 2020, 18:30 часа

Пълният текст на публичната поканата: Публична покана

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци:

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Конкурс за ментори – издание 2019г. (приключил подбор)

Програма „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ цели да осигури академична подкрепа на стипендиантите по програма „Стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ по време на тяхното обучение и професионална реализация. Ролята на наставника е свързана с подпомагане на един или повече студенти, по въпроси, свързани с академичното им развитие и бъдещата им професионална реализация в здравната сфера.

Наставничеството се състои в провеждането на редовни срещи между ментора и студента, насърчаване на участието в общи проекти, консултации при подготовката за изпити, съдействие за участия в конференции и при  разработването на научни публикации. Наставниците ще имат възможността да посещават обучения за подобряване на менторските си умения и обмен на опит със свои колеги.

За да станете ментор, моля изпратете оферта до 23 август 2019 г., 18,00 ч.

Пълният текст на публичната поканата: Публична покана

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци:

  1. Декларация на кандидата ПМС 118
  2. Декларация приложение оферта
  3. Декларация съгласие лични данни_оферта
  4. Изисквания оферта
  5. Индивидуален план
  6. Методика за оценка на предложенията
  7. Оферта
  8. Проект договор_анекс
  9. Публична покана
  10. Техническа спесификация