27.08.2017 15:27

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014г. за предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Прогнозна стойност в лева: 402 600 (четиристотин и две хиляди шестстотин) лева.

Място на изпълнение на услугата: Учебните и болнични заведения, които се ползват от студентите, изучаващи здравни специалности на територията на Република България в градовете София, Варна, Плевен, Враца, Пловдив и Стара Загора.

Критерият за оценка е „оптимално съотношение качество/цена“.

Срокът за получаване на офертите е 23 август 2019 г., 18,00 ч.

Пълният текст на публичната поканата: Публична покана

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци:

  1. Декларация на кандидата ПМС 118
  2. Декларация приложение оферта
  3. Декларация съгласие лични данни_оферта
  4. Изисквания оферта
  5. Индивидуален план
  6. Методика за оценка на предложенията
  7. Оферта
  8. Проект договор_анекс
  9. Публична покана
  10. Техническа спесификация
Категории: Education

Вашият коментар