29.08.2017 04:05

Общата цел на програма „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ е предоставяне на менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, която допълва компонента за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход (Стипендиантска програма) в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Проектът е основан на общите ценности за уважение на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона, и уважение на човешките права, включително правата на лица, принадлежащи към малцинства.

Менторите са хабилитирани медицински преподаватели, общопрактикуващи лекари, медицински специалисти, специалисти по здравни грижи и обществено здраве.

Програмата насърчава стипендиантите да организират или участват в малки проекти на здравна тематика, насочени към подобряването на информираността в ромските общности, превенция на заболявания, предоставяне на безплатни здравни консултации. Наставниците ще имат възможността да посещават обучения за подобряване на менторските си умения и обмен на опит със свои колеги.

Цели на програмата

  • Предоставяне на качествена и високо квалифицирана експертиза от страна на менторите
    Повишаване на академичните резултати на студентите от ромски произход, изучаващи здравни специалности
  • Организиране на учебния процес по ефективен и ефикасен начин, така че да постигне целите на програмата
  • Осигуряване на специфична компетентност с практическа насоченост за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
  • Осигуряване на възможности за участие в научни конференции и форуми, които да допринесат за повишаване на академичните резултати и професионална насоченост на студентите

 

Очаквани резултати

  • Създаденa база данни от наставници, които да осъществяват менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
  • Предоставяне на менторска подкрепа на до 240 студента от ромски произход, изучаващи здравни специалности
  • Повишаване качеството и практическата насоченост на обучението на студенти от ромски произход по здравни специалности

 

Категории: